Schengen Visa Visum

Aeroflot Pass- und Zollkontrolle

Die erste Einreise in den Schengen-Raum mit dem Multi-Visum soll nur durch das Land erfolgen, das dieses Visum erteilt hat; die weiteren Einreisen sind durch ein anderes Schengen-Land zulässig.

BFM Berechnung des kurzfristigen Aufenthalts / Aufenthaltsrechner

Ein- und Ausreiseflughafen spielen keine Rolle, so lange Sie sich maximal 90 Tage je Bezugszeitraum von 180 Tagen im Schengenraum aufhalten. Die Anzahl Einreisen bezieht sich auf das gesamte Gebiet des Schengenraums, nicht auf einen einzelnen Mitgliedstaat (wenn auf dem Visum nichts anderes vermerkt ist). Somit kann innerhalb des Schengenraums mit demselben Visum gereist werden, solange dieses noch gültig ist.

BFM Kurzfristiger Aufenthalt: Einreisevoraussetzungen in die Schweiz
BFM Visumvorschriften
BSM FAQ – Häufig gestellte Fragen
Weisungen und Kreisschreiben: Aufenthalt bis 90 Tage

Erläuterung Zweck der Visaerteilung vom polnischen Konsulat
“01” – gdy wiza jest wydawana w celu turystycznym;
“02” – gdy wiza jest wydawana w celu odwiedzin u rodziny lub przyjaciół;
“03” – gdy wiza jest wydawana w celu udziału w imprezach sportowych;
“04” – gdy wiza jest wydawana w celu prowadzenia działalności gospodarczej;
“05” – gdy wiza jest wydawana w celu wykonywania pracy przez cudzoziemca w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy zarejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy;
“06” – gdy wiza jest wydawana w celu wykonywania pracy na podstawie dokumentów innych niż określone w art. 60 ust. 1 pkt 5 ustawy;
“07” – gdy wiza jest wydawana w celu prowadzenia działalności kulturalnej lub udziału w konferencjach organizowanych w związku z prowadzeniem takiej działalności;
“08” – gdy wiza jest wydawana w celu wykonywania zadań służbowych przez przedstawicieli organu państwa obcego lub organizacji międzynarodowej;
“09” – gdy wiza jest wydawana w celu odbycia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo studiów trzeciego stopnia;
“10” – gdy wiza jest wydawana w celu szkolenia zawodowego;
“11” – gdy wiza jest wydawana w celu kształcenia się lub szkolenia w innej formie niż określona w art. 60 ust. 1 pkt 9 lub 10 ustawy;
“12” – gdy wiza jest wydawana w celu dydaktycznym;
“13” – gdy wiza jest wydawana w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych;
“14” – gdy wiza jest wydawana w celu leczenia;
“15” – gdy wiza jest wydawana w celu dołączenia do obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub przebywania z nim;
“16” – gdy wiza jest wydawana w celu udziału w programie wymiany kulturalnej lub edukacyjnej, programie pomocy humanitarnej lub programie pracy wakacyjnej, a w przypadku gdy program jest uregulowany umową międzynarodową, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, na naklejce wizowej zamieszcza się także nazwę programu;
“17” – gdy wiza jest wydawana w celu przybycia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako członek najbliższej rodziny repatrianta;
“18” – gdy wiza jest wydawana w celu korzystania z uprawnień wynikających z posiadania Karty Polaka;
“19” – gdy wiza jest wydawana w celu repatriacji;
“20” – gdy wiza jest wydawana w celu korzystania z ochrony czasowej;
“21” – gdy wiza jest wydawana w celu przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe;
“22” – gdy wiza jest wydawana w celu realizacji zezwolenia na pobyt czasowy w celu łączenia rodzin;
“23” – gdy wiza jest wydawana w celu innym niż określony w art. 60 ust. 1 pkt 1-24 ustawy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *